ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

  • Tài khoản đăng nhập của sinh viên: là email với cấu trúc @vku.udn.vn.
  • Tài khoản đăng nhập của giảng viên là email với cấu trúc: @vku.udn.vn.
  • Giảng viên thỉnh giảng đăng nhập với tài khoản Google mà Nhà trường đã từng liên lạc
Lưu ý:
Tài khoản đăng nhập là tài khoản chính thức dùng phục vụ học tập trong elearning như: liên lạc với giảng viên (trao đổi, thảo luận, nộp bài tập, làm bài thi, gửi tin nhắn); trao đổi và các phòng ban của Khoa khi có những vấn đề cần thiết.
Mọi thắc mắc về tài khoản vui lòng liên lạc trực tiếp tại fanpage Đào tạo